Herinrichting Plats 1

Datum: 23-6-2017

Herinrichting voormalig raadhuis Plats 1

Herinrichting voormalig raadhuis Plats 1

Het bestuur van de heemkundekring voorziet de herinrichtingsplannen voor het gebouw Plats 1, zoals die zijn medegedeeld aan de gebruikers van Plats 1, als volgt van commentaar. 

De herinrichting beoogt, dat aan de achterzijde van de begane grond van het pand Plats 1 een zaal met podium voor 200 zit- respectievelijk 400 staanplaatsen wordt ingericht. Hiertoe moet het achterste deel van de expositieruimte van het museum verdwijnen evenals de werkplaats en de keuken. De ingang naar deze zaal komt te liggen aan de kant van het Vrijthof waar nu de achteringang is van de Gooj Kamer. De Gooj Kamer zelf wordt algemene grand café met bar. De keuken wordt (deels) terug gebracht in de ruimte bij de ingang aan de Platszijde waar nu nog de ontvangstruimte is van de bibliotheek en de VVV Zuid-Limburg is gevestigd.  Het voorste gedeelte van de expositieruimte wordt vergader- c.q. multifunctionele ruimte en tussen deze ruimte en de zaal is een toiletgroep geprojecteerd. Met dit herinrichtingsplan verdwijnen op de begane grond ook de opslagruimten van het museum, waarvan één ruimte geconditioneerd is. Deze opslagruimten komen in de Plats 1 niet meer terug waardoor elders ruimte mét klimaatvoorziening gezocht c.q. gerealiseerd moet worden.                                                                                

Op de tussenverdieping blijft de kantoorindeling gehandhaafd. Het museum zou teruggebracht moeten worden op de eerste verdieping en wordt daarmee losgekoppeld van functionaliteiten zoals de Gooj Kamer – ontvangstruimte - de keuken, de werkplaats én de geklimatiseerde opslag. Bovendien wordt de bereikbaarheid minder, omdat de eerste verdieping alleen bereikbaar is via een (dubbele) trap of de lift.                                                                                                              

De tweede en tevens bovenste verdieping kent in het herinrichtingsplan van de gemeente twee varianten. De eerste variant gaat er vanuit dat de bibliotheek daar een vestiging krijgt (behoudt) en in de linkerhoek aan de Platszijde wordt een ruimte voor de Stichting Dr. Edith Stein gevestigd. De tweede variant, zonder bibliotheek die dan elders in Echt een vestiging zou moeten krijgen, biedt plaats aan andere sociaal- en cultuurhistorische verenigingen. Behalve de al genoemde Stichting Dr. Edith Stein zou er dan ook plaats zijn voor onze heemkundekring, Veldeke, een atelier van Banderthof en voor multifunctionele activiteiten.                                                                              

Bij dit alles moet bedacht worden dat er inhoudelijk géén overleg heeft plaats gevonden met de huidige gebruikers en de plannen aan hen bekend zijn gemaakt in de vorm van eenzijdige mededelingen en een plantekening. Bovendien ontbreekt tot nog toe elke financiële – exploitatie - onderbouwing van de plannen. Die zijn voor de beoogde gebruikers vooral van belang, omdat hieruit bijvoorbeeld de eventuele huurprijzen voor de toebedeelde ruimte gaan voortkomen. Het is daarom dat het bestuur van de heemkundekring niet kan instemmen met het voorgestelde plan van de gemeente. Tegenargumenten en meedenken in oplossingen zijn immers niet aan de orde geweest. En het is nog maar zeer de vraag of de bibliotheek (De Domijnen) en/of andere beoogde (mede)gebruikers op aangegeven locaties gehuisvest willen worden.

De heemkundekring vervult al jaren een niet onbelangrijke functie in de locatie Plats 1. Wij beheren en verzorgen daar immers een deel van het gemeentelijk depot, afkomstig uit het voormalige gemeentelijk museum. Dit bestaat uit een depot in de kelder met historische artefacten van de prehistorie tot en met de eerste helft van de 20e eeuw. Op de bovenverdieping bevindt zich het zogenaamd Historisch Informatiepunt (HIP), waarin zich het documentair archief van het voormalige gemeentelijk museum bevindt. Dit is de laatste jaren flink aangegroeid is met een groot aantal schenkingen van documenten, boekwerken en foto’s. Met het beheer van beide depots leveren wij een behoorlijke materiële bijdrage. In de voorgestelde herinrichting komt het HIP niet terug. Daarbij moet in de twee varianten voor de bovenverdieping bedacht worden, dat voor onze vereniging geen plaats is in de optie waarin de bibliotheek daar een plek krijgt. In de tweede optie kunnen wij voorshands niet meegaan, omdat het gebruik van een deel van de ruimte op die derde verdieping, waarschijnlijk kosten met zich mee gaat brengen, waarvan we de hoogte niet kennen. In onze jaarlijkse begroting kunnen wij daar wellicht niet of nauwelijks voorzien.  Verder is het niet onbelangrijk om te weten, dat veel stadswandelingen door Echt, vaak in combinatie met een museumbezoek, starten met een ontvangst of afsluiting in de Gooj Kamer. De – door de heemkundekring opgeleide - stadsgidsen bieden de gasten daarmee iets extra’s aan.   

Samenvattend vinden wij het zeer teleurstellend, dat de gemeente geen mogelijkheid heeft willen bieden voor een serieus overleg omtrent de herinrichting en alternatieven. Zoals het plan nu voorligt dat dit gepaard met zware kapitaalvernietiging en hoge investeringen. Het is temeer jammer, omdat wij als heemkundekring al meerdere jaren aan een goede samenwerking met de gemeente en visa versa hechten en deze gestalte geven in de vorm van medewerking en persoonlijke inzet bij talloze gemeentelijke projecten. Met dit herinrichtingsplan wordt daar volkomen aan voorbij gegaan, evenals aan de betekenis die het museum in de loop der jaren heeft opgebouwd, niet alleen voor de cultuurhistorie van Echt-Susteren maar ook voor toerisme en recreatie. Als niet onbelangrijke neveneffecten worden met dit plan niet alleen de cultuurhistorische pijlers onder het predicaat Cittaslow ondermijnd, maar ook wordt daarmee een trekpleister uit het Smalste Stukje Nederland weggenomen. Dat wordt met het inrichten van een balie niet opgevangen. Als het scenario zich zou volstrekken, dat zowel het museum als de bibliotheek niet meer terugkomen op de locatie Plats 1, dan zal er overdag vrijwel geen toeloop meer zijn naar dit gebouw, wat weer een nadelige invloed heeft op het toch al zwaar getroffen winkelgebied in Echt-centrum. Eerder werd als argument voor de verwerving van de eigendom van dit pand aangevoerd, dat de Plats1 juist door zijn publiekaantrekkende werking overdag een belangrijke economische rol kan vervullen. Als dan de activiteiten beperkt blijven tot enkele wekelijkse repetitieavonden van muziek)verenigingen aangevuld met een aantal uitvoeringen per jaar, dan is er van een impuls geen sprake meer.  En over de gevolgen voor de  invulling van de in dit scenario mogelijk onvoldoende benutte ruimten bestaat geen enkel inzicht, temeer niet omdat over de financiële voorwaarden voor gebruik geen enkele duidelijk bestaat.  

Nu de raadstukken zijn gepubliceerd blijkt, dat de tekeningen bij deze raadsdocumenten nogal afwijken van wat eerder gepresenteerd is. Zo zijn de 1e en 2e verdieping nu ineens beide bestemd voor museum en bibliotheek, waar eerder alleen de 1e verdieping toebedeeld was aan het museum en de 2e verdieping aan de bibliotheek. Indien de bibliotheek daarvan zou afzien, zou die verdieping beschikbaar komen voor cultuurhistorische verenigingen met in beide opties altijd een ruimte voor de Stichting Dr. Edith Stein. In de raadsversie is bovendien in het (geklimatiseerde) kelderdepot het archief van het museum gepositioneerd, terwijl daar totaal geen ruimte voor beschikbaar is. In een kleine gang naast het depot is thans nog opslag van mode- en andere damestijdschriften en –boeken. 

Met twee versies van de herinrichtingstekeningen in omloop wordt verwarring gesticht en het is maar de vraag of de raad inderdaad beide versies kent. Dat de eerste versie nu als concept wordt aangeduid kan geen opgeld doen, want dat is aan de ontvangers niet als zodanig medegedeeld en bovendien is de tweede versie van de plannen niet als definitief aangemerkt. 

Zeker zo belangrijk is het om te weten, dat in de raadsstukken geen melding wordt gemaakt van het voorliggende besluit van het museumbestuur en evenmin van een standpunt van De Domijnen, momenteel toch de grootste gebruikers.

De conclusie is, dat het aangeboden voorstel met zoveel onzekerheden, onduidelijkheden en daarmee (financiële) risico’s is omgeven, dat op basis van die gebrekkige gegevens en gemist overleg, geen weloverwogen raadsbesluit kan worden genomen.

Wij rekenen dan ook op een kritische beschouwing tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij op dinsdag 27 juni aanstaande, aanvang 19.30 uur. Hopelijk stelt de gemeenteraad  in de vergadering van 13 juli aanstaande, aanvang ook om 19.30 uur, een beslissing uit.

 

 

 

 

« terug