Datum: 6-3-2018

Jaarvergadering Heemkundekring Echter Landj

AAN

De leden van de Heemkundekring “Echter Landj”

Het bestuur nodigt u uit voor de 36e jaarvergadering van de Heemkundekring “Echter Landj”, die gehouden zal worden op dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur in de Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58 te Echt.  De agenda is als volgt:

 1.   Opening
 2.  Mededelingen
  Het bestuur doet een oproep aan de leden om bijdragen te leveren aan het kwartaaltijdschrift van de vereniging.
 3. Verslag van de 35e jaarvergadering d.d. 7 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017 
 5. Financieel verslag 2017 (HKEL en Publicatiefonds)
  In de zaal aanwezig: het exploitatieoverzicht 2017,  het jaaroverzicht publicatiefonds met overzicht boekenvoorraad 2017 en de begroting 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Volgens het rooster is aftredend Benoît Locht.  Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Verder staan voor het bestuurslidmaatschap nog drie vacatures open en het bestuur is verheugd de ledenvergadering twee kandidaat-bestuursleden voor te stellen, namelijk de heren Michel Locht en Jan Pirovano. Volgens onze statuten resteert dan nog één vacature. Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot vóór de aanvang van de vergadering.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Aansluitend aan de vergadering nodigt het bestuur U van harte uit voor een lezing over een nog nader te bepalen onderwerp.

Namens het bestuur,
Frans Schreurs, secretaris