HKEL-Privacybeleid in het kader van de wet op de AVG

Aan de leden van de Heemkundekring Echter Landj (HKEL)

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die met ingang van 25 mei 2018 ook voor onze vereniging in werking is getreden, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De HKEL heeft de beschikking over de hieronder genoemde persoonsgegevens ( zie invulstrook). Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door  de secretaris en de penningmeester. De HKEL heeft deze gegevens verkregen door een inschrijfformulier dat bij aanmelding door u is ingevuld. Volgens de wet zijn wij verplicht om al onze leden persoonlijk op de hoogte te stellen en hun te vragen de HKEL te machtigen deze gegevens voor onze administratie te gebruiken.

Aangezien ons tijdschrift bij alle (gezins)leden wordt bezorgd, hebben wij  ervoor gekozen om u langs deze weg te benaderen en te informeren. Tegelijk willen wij deze wettelijke verplichting gebruiken om onze administratie te controleren en te actualiseren. Daarom stellen wij het op prijs als u onderstaand formulier invult en uiterlijk 1 december 2018 retourneert naar ons secretariaat (Plats 1, 6101 AP  Echt).

U kunt het formulier ook scannen/fotograferen en versturen naar: info@echterlandj.nl

De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de HKEL deze verkregen heeft.

Meer informatie hierover staat op de website: www.echterlandj.nl

U verleent HKEL door ondertekening toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals ze in ons privacybeleid worden beschreven.

 

In het kader van het privacybeleid willen u er ook op attenderen dat u bezwaar kunt maken tegen het publiceren van foto’s in ons tijdschrift of op sociale media als u heeft deelgenomen aan activiteiten van onze HKEL.

3 + 6 =